Warning: include_once(sites/chaty-a-chalupy.eu..inc.php): failed to open stream: No such file or directory in /home2/aholec/public_html/chaty/include/top_basic.inc.php on line 114

Warning: include_once(): Failed opening 'sites/chaty-a-chalupy.eu..inc.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /home2/aholec/public_html/chaty/include/top_basic.inc.php on line 114
Moravský kras ubytování dovolená jeskyně

Moravský kras - ubytování, dovolená, jeskyně, zajímavosti

 

Moravský kras je oblast táhnoucí se severním směrem od Brna, od městských částí Maloměřice a Líšeň k obcím Holštejn a Sloup. Jde o nejlépe vyvinuté krasové území u nás. , S výjimkou poljí  jsou zde vyvinuty všechny krasové útvary. Nejcennější části území byly vyhlášeny Chráněnou krajinnou oblastí Moravský kras.

 

Oblast je odvodňována do Svratky a Svitavy říčkami Punkva, Říčka a Křtinský potok.

 

 

Moravský kras v číslech

 

 • V Moravském krasu je známo více naž 1100 jeskyní.

 

 • Jeskynní systém Amatérská jeskyně je nejdelším jeskynním systém u nás, jeho celková délka je asi 35 km.

 

 • Hlavní dóm Kateřinské jeskyně, s rozměry 97 m x  44 m a výškou 20 m,  je největší zpřístupněnou jeskynní prostorou u nás.

 

 • Macocha je největší propastí svého druhu v celé střední Evropě. Její hloubka je více než 138 metrů. Horní část je dlouhá 174 metrů a široká 76 metrů.

 

 

Geomorfologie a příroda

 

Moravský kras je geomorfologickým podcelkem Drahanské vrchoviny (součást Brněnské vrchoviny). Jedná se o plochou vrchovinu, nejvyšším bodem je vápencový vrch Neselov (546 m n.m.).

 

Více než polovinu území pokrývají lesy, v jižní a částečně střední části převážně dubohabrové, ve zbytku střední části a v severní části převážně bukové. Unikátní  jsou v oblasti hlavně podzemní systémy, v nichž se vyskytuje 22 druhů netopýrů a vrápenců.

Unikátní příroda společně s historickými a kulturními památkami byly důvodem k vyhlášení chráněnné krajinné oblasti. Rozloha CHKO je 92 km2.

 

Kras je vyvinut v pruhu devonských vápenců, dlouhém zhruba 25 km a širokém 3 – 6 km. Jsou zde povrchové krasové jevy (závrty, škrapy, ponory), propasti, jeskyně, ponorné řeky, poloslepá a slepá údolí.

 

 

Celou oblast modelují krasové kaňony:

 

 • Pustý žleb – táhne se v délce asi 7,5 km od hotelu Skalní mlýn (spojnice Pustého žlebu, Suchého žlebu a Punkveního údolí) k obci Sloup. Vápencové stěny kaňonu jsou strmé a kromě vývěru říčky Punkvy je oblast bez vod.

 

 • Suchý žleb - táhne se v délce asi 5 km od hotelu Skalní mlýn k jeskyni Balcarka. Jsou zde 2 úzké sklaní soutěsky (Horní Úzká a Dolní Úzká) a 2 skalní mostky (Čertův most a Čertova branka)

 

 • Křtinské údolí – táhne se v délce asi 10 km od obce Křtiny do Adamova. Údolí bylo vytvořeno vodami Křtinského potoka, do kterého zde vtéká mj. Jedovnický potok a Josefovský potok. Na několika místech se Křtinský potok dělí a některé jeho části vtékají do ponorů a vytékají z vývěrů.

 

 

V kaňonech Moravského krasu existuje nejméně 1100 jeskyní.

 

Veřejnosti přístupné jsou např.:

 

 • Punkevní jeskyně – nachází se v severní části CHKO,v Pustém žlebu. Její krápníkové prostory vedou až na dno propasti Macocha. Macocha je největší propastí svého druhu v celé střední Evropě. Vznikla zřícením stropu velké jeskyně. Je hluboká přes 138 metrů. Horní část je dlouhá 174 metrů a široká 76 metrů. Dnem propasti protéká říčka Punkva, která je nejdelším podzemním tokem u nás. Dlouhá je 29 km a vzniká soutokem Bílé vody a Sloupského potoku.

 

 • Kateřinská jeskyně – nachází se v Suchém žlebu. Celková délka jejích chodeb je asi 500 m. Ve staré části se nachází Hlavní dóm. S délkou 97 m, šířkou 44 m a výškou 20 m je největší zpřístupněnou jeskynní prostorou u nás. V tzn. Nové části se nachází unikátní krápníkové uskupení Bambusový lesík a útvar Čarodějnice opírající se o hůl. Hůlkové stalagmity v této jeskyni dosahují délky až 4m.

 

 • Jeskyně Balcarka – nachází se na rozhraní Suchého žlebu a Ostrovského žlebu. Svojí krápníkovou a sintrovou výzdobou je nejbohatší jeskyní Moravského krasu. Chodby se táhnou ve dvou výškových úrovních, které jsou spojeny dómy a komíny.

 

 • Sloupsko – šošůvské jeskyně - rozsáhlý komplex dómů, chodeb a obrovských podzemních propastí, spojených dvěmi podzemními patry s výškovým rozdílem 60 metrů. Největší zpřístupněné jeskyně u nás.

 

 • Jeskyně Výpustek - labyrint chodeb a dómů vznikl ponorovou činností Křtinského potoka.

 

 

Z veřejnosti nepřístupných jeskyní jsou nejvýznamnějšími např.:

 

 • Amatérská jeskyně- systém mezi propastí Macocha a obcemi Holštejn a Sloup. Protékají jimi Bílá voda, Punkva a Sloupský potok. Systém je tvořen jeskyněmi Sloupsko – šošůvskými (přístupné),  Nová Rasovna, Piková dáma, Spirálka, C13, Stará Amatérka, Nová Amatérka, Punkevní (přístupné) a propastí Macocha (přístupná). Jedná se o nejdelší jeskynní systém u nás o celkové délce zhruba 35 km.
 • Býčí skála  a Jáchymka – součásti Národní přírodní rezervace Rudické propadání
 • Císařská jeskyně (slouží jako dětská léčebna se speleoterapií)
 • Jeskyně Michálka

 

 

Významná krasová propadání jsou:

 

 • Rudické propadání – nejmohutnější ponor v ČR. Jedná se o propadání Jedovnického potoka, který zde padá až do hloubky 90 metrů. Zde se také nalézá jeden z nejvyšších vodopádů u nás. V jeskyni se nalézá Rudická propast – nejhlubší suchá propast u nás, a jedna z největších českých jeskynních prostor – Obří dóm. Jeskynní systém je Srbským sifonem spojen s Býčí skálou a tvoří tak přes 13 km dlouhý jeskynní systém - druhý největší u nás.

 

 • Nová Rasovna – propadání potoka Bílá Voda, který protéká dolními patry jeskyní Nová Rasovna, Piková dáma, Spirálka, C13, Stará Amatérka, Nová Amatérka. V podzemí se spojuje se Sloupským potokem. Jejich soutokem vzniká říčka Punkva.

 

 

Dovolená a volný čas, zajímavá místa

 

Moravský kras je oblastí s mimořádnou koncentrací krasových jeskyní a dalších krasových jevů, ale je také významnou archeologickou lokalitou. Archeologické výzkumy prokázaly přítomnost sídlišť lovců starší doby kamenné, např. na lokalitách:

 

 • Býčí skála
 • jeskyně Jáchymka
 • jeskyně Kostelík
 • jeskyně Kůlna
 • jeskyně Pekárna

 

 

Celá oblast je protkána sítí turistických značek a naučných stezek, zaměřených nejen na historii osídlení, ale hlavně na geomorfologický vývoj a krasové unikáty této oblasti, jakož na živou přírodu tohoto mikroregionu. 

 

Nejnavštěvovanějšími částmi Moravského Krasu jsou Pustý žleb a Suchý žleb se svými jeskyněmi. Tato oblast je uzavřena pro automobilovou dopravu.

 

 

Prohlídky jsou organizovány v těchto jeskyních:

 

 • Punkevní jeskyně – prohlídka jeskyní zahrnuje také prohlídku jeskyně Macocha, a to z jejího dna, a plavbu lodičkami jeskynními prostorami po říčce Punkvě.
 • Kateřinská jeskyně
 • Jeskyně Balcarka – prohlídková trasa vede přes tzv. „Muzeum“ s expozicí lovců sobů.
 • Sloupsko – šošůvské jeskyně - součástí dvou návštěvních okruhů je i jeskyně Kůlna (archeologická lokalita).
 • Jeskyně Výpustek - součástí prohlídkové trasy je podzemní armádní protiatomový kryt.

 

V úseku od Skalního mlýna k Punkvením jeskyním je v provozu ekologický vláček. Od Punkevních jeskyní k hornímu můstku Macochy vede lanovka.

 

Jícen propasti Macocha si shora můžete prohlédnout z tzv. dolního či horního vyhlídkového můstku.

 

 

Volně přístupné jsou dále např. jeskyně:

 

 • Jeskyně Pekárna – tunelovitá jeskyně s 23 m širokým a 6 m vysokým portálem je tvořena jedinou chodbou – dlouhou 64 m. Nachází se v jižní části Moravského krasu. Jeskyně je významnou archeologickou lokalitou (výzkumy prokázaly osídlení od doby paleolitu).
 • Hladomorna – jeskyně tvořená velkým dómem 17 m vysokým s rozměry 25 a 35 metrů, nachází se pod hradem Holštejn.

 

 

K oblíbeným turistickým zastávkám patří zříceniny hradů:

 • Holštejn – nachází se jižním směrem od stejnojmenné obce. Pod hradem vtéká potok Bílá voda do propadání Nová Rasovna.
 • Blansek –leží nad údolím říčky Punkvy, přímo proti vchodu do Punkevních jeskyní.
 • Lečenec - terénní pozůstatky malého hrádku, asi 500 m západně od Skalního mlýna.

 

 

V oblasti se nachází i pěkné zachovalé větrné mlýny:

 

 • v Ostrově u Macochy – mlýn holandského typu zhruba z poloviny 19. stol., dnes slouží k rekreačním účelům a není tudíž přístupný veřejnosti k prohlídce
 • v Rudici – mlýn holandského typu z r. 1865, dnes slouží jako turistické informační centrum a jsou v něm umístěny stálé expozice speleologie, mineralogie, historie hutnictví a hornictví v Rudici, historie obce a ukázky dobového bydlení.

 

 

Z církevních památek poutá pozornost turistů např. poutní kostely:

 

 • Chrám Jména Panny Marie ve Křtinách - největší Santiniho stavba na půdorysu řeckého kříže. Jedno z nejnavštěvovanějších poutních míst na Moravě
 • Kostel Panny Marie Bolestné ve Sloupě – z 18. stol., s půdoryse ve tvaru želvy a západním průčelím se dvěma čtyřicetimetrovými věžemi

 

 

Pohled na oblast Moravského krasu z ptačí perspektivy umožní např.:

 

 • Alexandrova rozhledna – kamenná 17 m vysoká rozhledna nad Adamovským údolím na vrcholu Špičák v nadmořské výšce 496 m.
 • telekomunikační věž v Podvrší – téměř 49 m vysoká kovová stavba ležící v nadmořské výšce 582 m je provozována jako rozhledna. Na její vyhlídkový ochoz, který leží v nadmořské výšce 621 m, vede 168 schodů.

 

 

 


 

ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 (select append, map_sites_multi_9_lang.*, parent from map_sites_multi_9_lang left join map_sites_multi_9 on map_sites_multi_9_lang.refid = map_sites_multi_9.id where refid = )