Warning: include_once(sites/chaty-a-chalupy.eu..inc.php): failed to open stream: No such file or directory in /home2/aholec/public_html/chaty/include/top_basic.inc.php on line 114

Warning: include_once(): Failed opening 'sites/chaty-a-chalupy.eu..inc.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /home2/aholec/public_html/chaty/include/top_basic.inc.php on line 114
Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Romfeld, s.r.o.

pro zprostředkování prodeje zájezdů

platné ke dni 1.1. 2011

1. Úvodní ustanovení

1.      Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Zákazníka a společnosti Romfeld, s.r.o., IČ:292 26 392, se sídlem v Brně, Hilleho 5, PSČ 60200, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 66981 (dále jen jako „Zprostředkovatel“) při zprostředkování prodeje zájezdů a uzavření cestovní smlouvy prostřednictvím společnosti Romfeld, s.r.o .

2.      Zákazníkem je kterákoli fyzická či právnická osoba, která projeví zájem uzavřít cestovní smlouvu prostřednictvím Zprostředkovatele zájezdu.

3.      Zprostředkovatel nabízí Zákazníkovi možnost uzavřít s vybraným Pořadatelem zájezdu cestovní smlouvu pouze na základě těchto všeobecných obchodních podmínek platných v okamžiku uzavření učinění objednávky zájezdu.

4.      Tyto všeobecné obchodní podmínky se stávají pro zákazníka závaznými v okamžiku, kdy s nimi vysloví souhlas v objednávce zájezdu.

5.      Zákazník bere na vědomí, že

a/ Zprostředkovatel je autorizovaným zprostředkovatelem zájezdů pořádaných zahraničními a českými cestovními kancelářemi (dále jen „Pořadatel zájezdu“), se kterými má uzavřenou zprostředkovatelskou smlouvu. Všichni Pořadatelé zájezdů, jejichž zájezdy Zprostředkovatel nabízí, jsou cestovními kancelářemi s platným podnikatelským oprávněním a informovaly Zprostředkovatele, že jsou řádně pojištěny proti úpadku, to vše v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů.

b/ Zprostředkovatel je na základě uzavřené zprostředkovatelské smlouvy oprávněn jménem Pořadatele zájezdu uzavírat cestovní smlouvu a svým jménem inkasovat sjednanou cenu zájezdu.

c/ Za poskytnutí zájezdu dle cestovní smlouvy odpovídá výhradně Pořadatel zájezdu, nikoliv Zprostředkovatel.

           

 

 

 

2. Objednávka zájezdu

1.      Objednávku zájezdu je Zákazník oprávněn činit prostřednictvím „on-line“ formuláře na internetových stránkách Zprostředkovatele (www.chaty-a-chalupy.eu, www.chaty-a-chalupy-k-pronajmuti.cz, www.chatyachalupy.eu) nebo i „off-line“ (telefonicky, faxem, emailovou poštou) nebo osobně v kterékoliv provozovně Zprostředkovatele. Zákazník je povinen uvádět veškeré požadované údaje v souladu se skutečností a bere na vědomí, že při porušení této povinnosti je odpovědný za případnou vzniklou škodu.

2.      Každý návštěvník serveru může odeslat libovolné množství NEZÁVAZNÝCH objednávek. Zprostředkovatel nemá v momentu objednávání zájezdu zákazníkem informace o tom, zda je daný zájezd volný či nikoli. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo po odeslání objednávky na opravu případných nepřesností, které mohou vzniknout při ručním přepisu zájezdu do databáze serveru. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávky, které jsou rozporuplné, případně neúplné, nebo neobsahují správné telefonní číslo, i bez odpovědi zákazníkovi.Upozorňujeme, že u nabídek Last minute nemusí být uvedeny kompletní informace, ty Vám upřesní náš pracovník. Cena "Dítě" je platná pro dítě na 1.přistýlce v doprovodu dvou osob. Tato nabídka je omezena věkem dítěte dle pokynů CK.

3.      Zprostředkovatel sdělí zákazníkovi, zda je objednaný zájezd volný bez zbytečného odkladu poté, co tuto informaci získá od Pořadatele zájezdu. Pokud bude objednávka učiněna mimo pracovní dobu Pořadatele zájezdu, zprostředkovatel sdělí tuto informaci Zákazníkovi v nejbližší následující pracovní den. V případě, že rezervace není možná – Zprostředkovatel neprodleně kontaktuje zákazníka a dohodne další postup. Upozorňujeme, že hovory s pracovníky Romfeld, s.r.o mohou být v rámci zkvalitňování našich služeb monitorovány.

4.      Zprostředkovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, která obsahuje nesprávné, rozporuplné nebo případně neúplné údaje od Zákazníka. O odmítnutí objednávky podle předchozí věty není zprostředkovatel povinen Zákazníka informovat. Rovněž je Zprostředkovatel oprávněn odmítnout objednávku Zákazníka, který opakovaně zasílá neúplné nebo úmyslně nesprávně vyplněné objednávky, opakovaně bez důvodu nehradí sjednané zálohy či opakovaně nezasílá podepsanou cestovní smlouvu.

5.      Pořadatelé zájezdů si prostřednictvím Zprostředkovatele vyhrazují právo na změnu údajů o zájezdech uveřejněných na internetových stránkách zprostředkovatele. Závazné údaje o zájezdech budou obsaženy v návrhu cestovní smlouvy. Případné další údaje k nabízenému zájezdu, případně další informace Zákazníkovi sdělí na jeho vyžádání Zprostředkovatel.

6.      Pokud má učiněná objednávka všechny nezbytné náležitosti a dle sdělení Pořadatele zájezdu je zájezd volný, zprostředkovatel provede u Pořadatele zájezdu jeho rezervaci. Tato rezervace je pro Zákazníka nezávazná. V případě, že rezervace není ze strany Pořadatele zájezdu potvrzena, sdělí Zprostředkovatel tuto informaci Zákazníkovi.

7.      Jestliže Pořadatel zájezdu rezervaci potvrdí, informuje Zprostředkovatel Zákazníka o délce platnosti rezervace a zašle mu pokyny nutné k uzavření cestovní smlouvy na rezervovaný zájezd.

3. Cestovní smlouva

1.      Vyhotovenou cestovní smlouvu odpovídající učiněné objednávce a provedené rezervaci, včetně všeobecných obchodních podmínek Pořadatele zájezdu a dalších informací, zašle Zprostředkovatel bez zbytečného odkladu Zákazníkovi, a to prostřednictvím elektronické pošty, faxu či jiným vhodným způsobem na adresu sdělenou Zákazníkem v jeho objednávce. Pokud jsou v cestovní smlouvě uvedeny nesprávné údaje, je Zákazník povinen ihned Zprostředkovatele informovat, Zprostředkovatel pak zašle obratem Zákazníkovi po jeho upozornění nové vyhotovení cestovní smlouvy.

2.      Pokud se liší údaje uvedené v cestovní smlouvě od údajů uvedených v nabídce zájezdu, platí údaje uvedené v cestovní smlouvě.

3.      Součástí cestovní smlouvy je i měna, celková cena zájezdu a způsob její úhrady, včetně splatnosti. Zákazník bere na vědomí, že Zprostředkovatel je na základě dohody s Pořadatelem zájezdu oprávněn svým jménem přijímat od Zákazníka platby související se zájezdem.

a)      Platba. Zakoupení zájezdu (vyjma zájezdu Last Minute a zájezdů kupovaných méně než jeden měsíc před nástupem), probíhá zpravidla tak, že zákazník zaplatí 40-50% zálohy z celkové ceny zájezdu a jeden měsíc až 35 dnů před odjezdem zaplatí doplatek do plné ceny. V některých případech Pořadatel zájezdu požaduje splatnost doplatku už 65 dní před odjezdem, proto je třeba dodržet datum splatnosti uvedené ve Všeobecných smluvních podmínkách daného Pořadatele zájezdu a na cestovní smlouvě. V případě zájezdů Last Minute a zájezdů kupovaných méně než jeden měsíc před nástupem zákazník platí vždy celou cenu zájezdu. Placení zálohy i doplatku probíhá vždy na účet Zprostředkovatele zájezdu, buď převodem z účtu zákazníka nebo složením na účet Zprostředkovatele zájezdu v pobočce příslušné banky. Zprostředkovatel zájezdu nevystavuje žádné doklady o zaplacení. Zákazník si jako doklad o platbě musí ponechat výpis z účtu, případně doklad o zaplacení vydaný bankou. V případě, že zákazník zaplatí na účet příslušného Pořadatele zájezdu, Zprostředkovatel zájezdu neodpovídá za stornování zájezdu ze strany Pořadatele zájezdu v důsledku nedohledání platby k příslušnému zájezdu (variabilní symbol pro platbu zájezdu je u Pořadatele zájezdu odlišný od variabilního symbolu u Zprostředkovatele zájezdu).

b)      Poplatky za platbu v ČR jsou hrazeny takto:

- poplatek za platbu zálohy nebo doplatku od zákazníka na účet Zprostředkovatele hradí zákazník
- poplatky za platbu zálohy nebo doplatku z účtu Zprostředkovatele na účet Pořadatele hradíZprostředkovatel
- poplatky za případné doplatky nese ta strana, která doplatek zapříčinila (zákazník nebo Zprostředkovatel)
- poplatky za vrácení přeplatku zákazníkovi nese Zprostředkovatel bez ohledu na příčinu
- při platbě kartou je účtován manipulační poplatek ve výši 1,5% z částky.

Tyto podmínky neplatí, pokud zákazník platí přímo Pořadateli zájezdu. V tom případě platí podmínky Pořadatele zájezdu. Platby ze zahraničí a do zahraničí provádíme pouze výjimečně a poplatky hradí vždy zákazník.

 

Cenu zájezdu lze zvýšit jen v případě, že dojde ke zvýšení:

a/ ceny vstupních nákladů příslušného pořadatele zájezdů o více než 10%, kterému nebyl Pořadatel zájezdů schopen při maximálním úsilí zabránit, pokud k této změně dojde do jednadvacátého dne před zahájením zájezdu.

b/ směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %, pokud k této změně dojde do jednadvacátého dne před zahájením zájezdu.

4.      Dvě Zákazníkem podepsaná vyhotovení cestovní smlouvy zašle Zákazník Zprostředkovateli spolu s dokladem o zaplacení ceny zájezdu před uplynutím doby rezervace. Cestovní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy Zprostředkovatel oznámí Zákazníkovi, že Pořadatel zájezdu akceptoval Zákazníkem poslaný podepsaný návrh cestovní smlouvy a cestovní smlouva byla ze strany Pořadatele zájezdu potvrzena. Zákazníkovi bude následně zasláno jedno vyhotovení cestovní smlouvy podepsané oběma smluvními stranami.

5.      Podepsanou cestovní smlouvu je Zákazník povinen doručit Zprostředkovateli.

6.      Zákazník svým podpisem prohlašuje, že uzavírá tuto cestovní smlouvu i ve prospěch dalších cestujících osob, uvedených na smlouvě, které ho k jejich přihlášení a účasti na zájezdu pověřili.

7.      V případě, že Zákazník nepošle Zprostředkovateli podepsaný návrh cestovní smlouvy spolu s dokladem o zaplacení ceny zájezdu během doby rezervace a není mu ze strany Zprostředkovatele sděleno jinak, cestovní smlouva nebyla uzavřena a v případě zájmu Zákazníka je třeba učinit novou objednávku zájezdu.

8.      Zákazník bere na vědomí, že jeho objednávka zájezdu se stává vůči Zprostředkovateli závaznou a podléhá platným storno podmínkám Pořadatele zájezdu již v okamžiku, kdy v souladu se zaslaným návrhem cestovní smlouvy uhradí Zprostředkovateli zálohu resp. celkovou cenu zájezdu nebo podepíše cestovní smlouvu. Storno podmínky Pořadatele zájezdu jsou uvedeny ve smluvních podmínkách Pořadatele zájezdu, které jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy.

 

9.      Cestovní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Zprostředkovatel oznámí zákazníkovi, že Pořadatel zájezdu akceptoval zákazníkem doručený a podepsaný návrh cestovní smlouvy. Zákazníkovi bude následně zasláno jedno vyhotovení cestovní smlouvy podepsané oběma smluvními stranami. V případě, že Pořadatel zájezdu cestovní smlouvu nepotvrdí, Zprostředkovatel kontaktuje zákazníka, sdělí mu písemně tuto skutečnost a cestovní smlouva se stává neplatnou.

 

10.  Zákazník bere na vědomí, že v případě kdy Pořadatel zájezdu cestovní smlouvu nepotvrdí a cestovní smlouva tím není uzavřena, je lhůta pro zpětné vyplacení uhrazené částky zákazníkovi maximálně 21 dní.

a)      Vracení přeplatků

Pokud dojde ke změně smlouvy, resp. ceny služeb pro zákazníka nebo dojde k nesprávnému zaslání platby od zákazníka, pak CA postupuje následovně:

-         do částky 100 Kč vrací přeplatek pouze na vyžádání zákazníkem,

-         - nad částku 100 Kč je přeplatek automaticky zaslán zákazníkovi bankovním převodem případně jiným způsobem po domluvě se zákazníkem.

 

11. Zákazník svým podpisem cestovní smlouvy potvrzuje:

a) že mu byly současně s cestovní smlouvou zaslány všeobecné smluvní podmínky Pořadatele zájezdu, se kterými podrobně seznámil sebe a ostatní cestující, přičemž zákazník i ostatní cestující s nimi bez výhrady souhlasí a berou na vědomí, že tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy,

b) že mu byly před uzavřením této smlouvy předány informace (ve formě katalogu, katalogového listu, dodatečné nabídky či jiným vhodným způsobem) s podrobným vymezením zájezdu, zejména ohledně ubytování, kategorie, stupně vybavenosti a dále druhu, charakteristiky a kategorie dopravního prostředku a údajů o trase cesty, a dále způsobu a rozsahu stravování (pokud je součástí zájezdu), případně ohledně dalších služeb, pokud jsou součástí zájezdu, a bere na vědomí, že tyto informace tvoří nedílnou součást smlouvy,

c) že mu byl předán doklad, který obsahuje informace o uzavřeném pojištění proti úpadku cestovní kanceláře, zejména označení pojišťovny, podmínky pojištění a způsobu oznámení pojistné události,

d) že se seznámil s pojistnými podmínkami cestovního pojištění, pokud mu bylo vystaveno,

e) že zkontroloval platnost cestovních dokladů všech cestujících, a rovněž si u všech cestujících ověřil podmínky vstupu do cílové destinace a dalších tranzitních destinací, které s jejich cestou souvisí a které během zájezdu navštíví, včetně vstupních formalit a vízových požadavků. Zprostředkovatel ani Pořadatel zájezdu nenese v tomto ohledu žádnou odpovědnost,

f) zákazník i cestující splňují zdravotní či jiné formality, které jsou nutné pro cestu nebo pobyt;

g) že nese odpovědnost řídit se dle pokynů mu zaslaných Pořadatelem.

 

12. V některých případech je nutné, aby Zprostředkovatel zájezd poptávaný Zákazníkem nejdříve vyžádal u Pořadatele zájezdu. V takovém případě je Zprostředkovatel oprávněn požadovat složení zálohy na předpokládanou cenu zájezdu až do výše 100 % předpokládané celkové ceny zájezdu. V případě neúspěšné rezervace takového zájezdu se složená záloha vrací Zákazníkovi zpět v plné výši.

4. Další práva a povinnosti Zákazníka

1. Není-li dále či v cestovní smlouvě stanoveno jinak, Zákazník odpovídá zejména za:

a)      platnost svých cestovních dokladů a dokladů osob, které se spolu s ním mají zájezdu zúčastnit,

b)      splnění zdravotních či jiných formalit, které jsou nutné pro cestu nebo pobyt v cílové či tranzitní destinací, a to především splnění vízových povinností, pokud jsou předepsány.

2.      Pokud Zákazník neobdrží pokyny nejpozději týden před začátkem zájezdu, je povinen informovat o této skutečnosti Zprostředkovatele.

5. Závěrečná ustanovení

1.      Nestanoví-li cestovní smlouva jinak, rozumí se cenou uváděnou za „dítě“ cena platná pro dítě na jedné (1) přistýlce v doprovodu dvou (2) dospělých osob. Věkovou hranici dítěte určuje Pořadatel zájezdu.

2.      Zákazník by měl respektovat doporučení Zprostředkovatele týkající se vhodných časů odjezdů a plánovat odjezdové časy tak, aby se na odletové/odjezdové místo dostavil s dostatečným, resp. Pořadatelem zájezdu požadovaným časovým předstihem před nástupem cesty.

3.      Reklamaci služby, kterou poskytuje Zprostředkovatel, je Zákazník povinen uplatnit u Zprostředkovatele písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od poskytnutí služby, nebo v případě, že služba nebyla poskytnuta, ode dne, kdy měla být služby poskytnuta. Pořadatel zájezdu je povinen učiněnou reklamaci vyřídit během zákonem stanovené lhůty 30 dnů.

4.      Zprostředkovatel neodpovídá za splnění povinností Pořadatele zájezdu dle cestovní smlouvy, pouze poskytuje Zákazníkovi pomoc při reklamaci.

5.      Za porušení závazků vyplývajících z uzavřené cestovní smlouvy odpovídá Zákazníkovi Pořadatel zájezdu. Reklamaci zájezdu je možné uplatnit i prostřednictvím Zprostředkovatele u Pořadatele zájezdu v zákonné lhůtě v souladu s cestovní smlouvou. Uvedená lhůta je zachována, pokud Zákazník reklamaci učiní u Zprostředkovatele.

6.      K reklamaci se doporučuje připojit reklamační protokol z místa pobytu potvrzený delegátem Pořadatele zájezdu, případně další relevantní doklady (např. fotografie).

7.      Zákazník bere na vědomí, že

a)      veškeré telefonické hovory Zákazníka se Zprostředkovatelem mohou být monitorovány,

b)      Zprostředkovatel provádí měření návštěvnosti jeho internetových stránek,

8.      Objednatel souhlasí s:

a)      doručováním na adresu, kterou uvede ve své objednávce, pokud nesdělí Zprostředkovateli pro účely doručování jinou adresu,

b)      tím, že za doručenou zásilku se považuje i odmítnutí písemnosti Zákazníkem nebo její nepřevzetí a vrácení zpět Zprostředkovateli. Účinek doručení nastává okamžikem vrácení nedoručené zásilky,

c)      doručováním na e-mailovou adresu uvedenou v jeho objednávce s účinky písemné zásilky.

9.      Zprostředkovatel a Zákazník se dohodli, že veškeré majetkové spory, vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Ujednáním o této rozhodčí doložce není dotčeno právo žalobce obrátit se se svým nárokem na místně a věcně příslušný soud.

10.  Zákazník tímto uděluje souhlas Zprostředkovateli ke shromažďování, uchování a zpracování osobních údajů, které Zprostředkovateli poskytne, a to pouze pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluje pro všechny údaje poskytnuté v cestovní smlouvě a v dokumentech s ní souvisejících.

11.  Zákazník je oprávněn požádat Zprostředkovatele o informaci o zpracování jeho osobních údajů. Zprostředkovatel je povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu Zákazníkovi sdělit. V případě, že Zákazník zjistí nebo se domnívá, že Zprostředkovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má právo požádat Zprostředkovatele o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. Nevyhoví-li Zprostředkovatel této žádosti, má Zprostředkovatel právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

12.  Zákazník souhlasí s tím, aby veškeré osobní údaje byly shromažďovány a zpracovávány výhradně za účelem zajištění cestovních služeb a dále nabízení výrobků a služeb Zprostředkovatele. Všechny osobní údaje budou shromažďovány, zpracovány a uschovány též pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, a to do doby, kdy Zákazník zašle Zprostředkovateli informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace Zprostředkovatelem nadále zasílány. Zákazník dále souhlasí s tím, že k poskytnutým údajům mohou být přiřazeny i další osobní údaje. Sumarizované údaje mohou být použity Zprostředkovatelem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu Zprostředkovatele.

13.  Zprostředkovatel prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci Zprostředkovatele nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru či jiného vztahu ke Zprostředkovateli.

14.  Právní vztahy vzniklé mezi zprostředkovatelem zájezdu a zákazníkem dle těchto všeobecných obchodních podmínek se řídí zákonem číslo 513/1991 Sb, obchodní zákoník, v platném znění.

Reklamační řád:


Společnost Romfeld, s.r.o (dále jen jako Zprostředkovatel) jakožto autorizovaný prodejce zájezdů řady renomovaných Pořadatelů zájezdů vydává tímto

reklamační řád

pro uplatňování práv zákazníků z odpovědnosti za vady služeb cestovního ruchu (reklamace):

Článek 1 - odpovědnost Pořadatele zájezdu

Za porušení závazků vyplývajících z cestovní smlouvy odpovídá Pořadatel zájezdu - cestovní kancelář, se kterou má zákazník uzavřenou cestovní smlouvu. Cestovní kancelář odpovídá bez ohledu na to, zda závazky měly být splněny cestovní kanceláří nebo jinými dodavateli služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu.

Cestovní kancelář nenese žádnou odpovědnost a neručí za úroveň, cenu, případně vzniklou škodu u služeb u akcí nesjednaných v cestovní smlouvě, pořádaných jinými subjekty, které si zákazník objedná na místě u delegáta, hotelu či jiné organizace. Za předmět reklamace nemůže být považován výlet zdarma či dárek zdarma.

Článek 2 - právní úprava

Odpovědnost Pořadatele zájezdu - cestovní kanceláře se řídí ustanoveními cestovní smlouvy, občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb., zák. č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.

Článek 3 - lhůta pro podání reklamace

Reklamaci je třeba uplatnit u pořádající cestovní kanceláře - Pořadatele zájezdu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, jinak právo zaniká.

Tato lhůta je zachována také tehdy, pokud zákazník učiní reklamaci u Zprostředkovatele.

Zprostředkovatel po obdržení reklamace tuto bez zbytečného odkladu odešle či předá do pořádající cestovní kanceláře k vyřízení.

O způsobu vyřízení reklamace bude zákazník vyrozuměn ze strany pořádající cestovní kanceláře v souladu s jejich reklamačním řádem.

Článek 4 - způsoby reklamace

Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava pokud možno na místě samém. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a tím i možnost řádného vyřízení reklamace.

Reklamaci služeb lze uplatnit v místě poskytování služeb u delegáta pořádající cestovní kanceláře - Pořadatel zájezdu, a to písemně či ústně. O ústním podání reklamace bude sepsán reklamační protokol, ve kterém bude uvedeno jméno zákazníka, specifikace zájezdu, název ubytování a popis reklamace. Reklamační protokol bude podepsán zákazníkem a delegátem pořádající cestovní kanceláře.

V případě, že reklamace nebude vyřízena na místě samém, je třeba ji uplatnit po návratu z dovolené u pořádající cestovní kanceláře, nejlépe zasláním doporučenou poštou na adresu sídla Zprostředkovatele, případně na adresu sídla pořádající CK - Pořadatel zájezdu.

Reklamaci je také možné poslat doporučeně na adresu Romfeld, s.r.o, oddělení péče o zákazníky, Hilleho 5, 602 00 Brno nebo ji podat ústně do protokolu v kterékoli kanceláři Romfeld, s.r.o. O ústním podání reklamace bude sepsán se zákazníkem reklamační protokol, ve kterém bude uvedeno jméno zákazníka, specifikace zájezdu, název ubytování a popis reklamace. Reklamační protokol bude podepsán zákazníkem a zástupcem Zprostředkovatele. , který jej bez zbytečného odkladu odešle či předá do pořádající cestovní kanceláře k vyřízení.

 

Článek 5 - obsah reklamace

Pro snadnou identifikaci Vaší reklamaci by tato měla obsahovat údaje potřebné pro identifikaci služeb, které byly poskytnuty vadně nebo nebyly poskytnuty vůbec.

Identifikace spočívá v tom, že zákazník uvede:

a) číslo cestovní smlouvy,
b) datum jejího uzavření,
c) s jakou cestovní kanceláří byla cestovní smlouva uzavřena,
d) popis vadně poskytnuté služby nebo údaj o tom, které služby nebyly poskytnuty vůbec,
e) čeho se zákazník domáhá
f) bankovní spojení zákazníka, pokud žádá přiměřenou slevu z vadně poskytnuté služby,
g) doporučujeme přiložit reklamační protokol z místa pobytu nejlépe potvrzený vlastníkem objektu, fotografiemi, atd., a podepsaný delegátem cestovní kanceláře, pokud je reklamace uplatňována přímo na místě poskytovaných služeb.

Článek 6 - povinnosti zákazníka

Zákazník je povinen poskytovat při vyřizování reklamace součinnost, zejména doplňovat požadované skutečnosti, podávat informace a vysvětlení, předkládat doklady prokazující skutkový stav aj.

Článek 7 - lhůty pro vyřízení reklamace

V případě, že je reklamace uplatněna přímo u delegáta pořádající cestovní kanceláře, pak je tento delegát oprávněn o reklamaci rozhodnout, pokud požadavku zákazníka vyhoví. V dalších případech bude reklamace vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se zákazník s pořádající cestovní kanceláří nedohodnou na lhůtě delší.

Článek 8 - reklamační řády

Podrobnosti reklamačního řízení jsou stanoveny v reklamačních řádech každé cestovní kanceláře, které mají přednost před tímto reklamačním řádem.

Článek 9 - účinnost reklamačního řádu

Tento reklamační řád nabývá účinnosti od 1.1.2011.

Storno podmínky

Zákazník je oprávněn stornovat objednaný zájezd následovně:

Až do okamžiku složení zálohy nebo podpisu smlouvy bez storno poplatků.

Po uzavření cestovní smlouvy a úhradě zálohy, či celé částky - podle storno podmínek daného Pořadatele zájezdu.

Odstoupení od cestovní smlouvy (storno) musí být výhradně písemnou formou s podpisem objednavatele zasláno na e-mailovou adresu storno@chatyachalupy.eu v pracovní době pondělí - pátek 9:00-17:00hod, nebo během otvírací doby na některou z našich poboček a zároveň zasláno na emailovou adresu, či faxové číslo Pořadatele zájezdu (CK). Kontakty jsou uvedeny v cestovní smlouvě.

 

 

 

 


 

ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 (select append, map_sites_multi_9_lang.*, parent from map_sites_multi_9_lang left join map_sites_multi_9 on map_sites_multi_9_lang.refid = map_sites_multi_9.id where refid = )